Dragan Vukanić

Primarijus Mr Dragan Vukanić

specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije

Dragan Vukanić je rođen 16.04.1956.g. u Andrijevici, Crna Gora, od oca Vučića Obradova i
majke Miroslave rođ. Milenković.
Magistar je medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, primarijus,
specijalista dečje hirurgije i subspecijalista dečje urologije.
Zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj kliinci u Beogradu.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1981. g., sa ocenom 8.66.
Specijalističke studije završio 1985. g.
Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 11. 1. 1999. godine iz oblasti neonatalne
hirurgije sa magistarskom tezom „Mikrohirurške i standardne operativne tehnike u lečenju
distalnih hipospadija“, a pred komisijom koju su činili akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić i
akademik prof. dr Sava Perović.
Sve sa odličnim uspehom.
Zvanje Primarijusa stiče 2013. g.
U fazi je izrade doktorata sa odobrenom temom „Mikrohirurgija – metoda izbora u formiranju
arterio-venskih fistula sa recipijentnom venom manjom od 2mm“.

 

Usavrašavanja i edukacije

Childrens memorial Hospital, Čikago, SAD:

 • Dečja ortopedija, u timu profesora Michran Tachian (1981, 1982. i 1984.)
 • Dečja urologija, u timu profesora Casey Firlit (1983-1986. i 1988-1990.)
 •  Specijalizacija neonatalne hirurgije, u timu profesora John Rafensberger (1986-1988.)
 •  Intenzivni kurs mikrohirurgije (1999.)

North Western University, SAD:

 • Mikrovaskularna hirurgija sa posebnim usavršavanjem – specijalizacija za dečju genitalnu
  hirurgiju, u timu profesora Casey Firlit (1983-1984.)
 •  Urođene anomalije urogenitalnog sistema, u timu profesora Douglas Stephans (1985.)
 •  Izučavanje i unapređivanje akademskog znanja iz oblasti dečje urologije i transplantacije
  bubrega, u timu profesora Wiliam Caplan (2003.)

Trevizo, Italija:
Intenzivni kursevi „Novine u dečjoj hirurgiji”, gde je aktivno učestvovao u radu i bio član tima
koji prvi primenjuju nove hirurške metode u dečjoj urologiji, a njegov rad je objavljen u
monografiji kursa (1991. i 1992.)
Univerzitet u Mainz-u, Nemačka:
Tri puta specijalističko i subspecijalističko usavršavanje iz oblasti urođenih anomalija u dečjoj
urologiji (1989, 1996. i 1999.)
Maastricht, Holandija:

 • Evropski vaskularni kurs 2007
 •  Evropski vaskularni kurs 2011

Učešća na kongresima SIOP-a:

 • SIOP 2003, 35th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 8-11
  October 2003, Cairo, Egypt
 •  SIOP 2006, 38th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 17-21
  September 2006, Geneva, Switzerland
 •  SIOP 2008, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 2-6
  October 2008, Berlin, Germany

Radno iskustvo

Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu (1983.), koristeći tada novi i
inovativni hirurški trend u svetu. Od tada on ovu metodu koristi kao rutinsku hirurgiju
Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urođeno
deformisanim stopalima (PEV) (1983.)
Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju kostne srži kod dece (1984.)
Uvodi endoskopsko lečenje VUR-a implantacijom teflon-a/deflux-a prvi put na ljudskoj
populaciji u Evropi (1984. godine); u SAD odobrena tek 1987. godine
Više puta učestvovao kao lekar i hirurg u ratnim dejstvima u Republici Srpskoj Krajini i Republici
Srpskoj od 1991. do 1995.
Uvodi u praksu litotripsiju u urinarnom traktu kod dece prvi u bivšoj SFRJ (2002.)
Od 2001. stalni član Tima za transplantaciju bubrega na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj,
jedinom centru za transplantacije kod dece. Do sada aktivno učestvovao u transplantaciji
bubrega kod 118 dece.
Predvodio uspešno hirurško rešavanje tumora kod zavidnog broja dece.
Objavio je više desetina stručnih i naučnih radova u stručnim publikacijama i časopisima dečje
hirurgije, dečje urologije, vaskularne hirurgije, mikrohirurgije i hirurgije urođenih anomalija,
kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Objavio je poglavlje „Dečja urologija i genitalna hirurgija” u monografiji ”Dečja hirurgija”, prvoj
na srpskom jeziku.
Objavio je poglavlje „Hirurgija tumora kod dece” u Univerzitetskom udžbeniku Hirurgije za
studente i lekare na specijalizaciji Katedre hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu (2000. godine).
Ostvario je značajne rezultate koji prevazilaze okvire naše zemlje u genitalnoj hirurgiji,
mikrohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, dečjoj urologiji, onkološkoj hirurgiji dece, transplantacionoj
hirurgiji bubrega kod dece.
Dana 25. 1. 2010. godine izabran je za predsednika Gradske opštine Voždovac, a tokom
njegovog mandata je ista opština proglašena za najuspešniju lokalnu samoupravu u 2010.
godini.
Januara 2014. godine izabran je za državnog sekretara Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Imenovan za pomoćnika ministra zdravlja Republike Srbije za javno zdravlje tokom 2015. i 2016.
godine.
U prethodnoj Vladi bio na poziciji specijalnog savetnika ministra zdravlja Republike Srbije u
domenu javnog zdravlja.

Članstva u stručnim i naučnim asocijacijama

 • Član Srpskog lekarskog društva (od 1981.)
 • Član Jugoslovenske asocijacije dečjih hirurga (od 1985.)
 •  Član Udruženja lekara Crne Gore (od 1994.)
 •  Član Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2000.)
 •  Član Naučnog komiteta Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2002.)
 •  Stalni sudski veštak sa licencom Ministrstva pravosuđa (od 2003.)

Član je sledećih međunarodnih organizacija:

 • EUPSA (European Paediatric Surgery Association)
 •  ESPU (European Society of Paediatric Urology)
 •  SIOP (International Society of Paediatric Oncology) – za neuroblastom i Wilms-ov tumor
  (nefroblastom)
 • VAS (Vascular Access Society)
 •  IPTA (International Paediatric Transplantation Association).

Nastavni rad

Asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu od 1999. godine (reizabran
2003. godine)
2014. i 2015. godine bio predsednik komisije za polaganje stručnog ispita u Ministarstvu
zdravlja republike Srbije
NAGRADE I PRIZNANJA
„Ružičasti Grand Prix” grada Beograda (1983.) za prvu mikrohiruršku operaciju kod dece
„Zlatni Grand Prix” grada Beograda (1984.) za prvu transplantaciju kostne srži kod dece
Specijalno priznanje organizatora XVIII Ortopedskih i Traumatoloških dana Jugoslavije, Priština
(1986.)
„Sedamnaestojulska nagrada” za sveukupni doprinos u stručnom i humanitarnom radu (2003.)
Nagrada „Most – Put ka vrhu” (2010.) za najbolju i najuspešniju lokalnu samoupravu Republike
Srbije
Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević” za najboljeg domaćina u Srbiji za 2010. godinu
Nagrada „Most” – međunarodna nagrada za lokalnu samoupravu i međunarodnu saradnju za
povezivanje ljudi, ideja i tržišta za 2011. i 2012. godinu (dodeljuje se svake druge godine)
Odlikovan Ordenom „Svetog Save“
Više odlikovanja Republike Srpske
Tečno govori engleski i ruski jezik. Oženjen, otac troje dece. Poznat je po svom humanitarnom
radu, velikoj energiji i interesovanjima koja daleko prevazilaze profesiju kojom se bavi.
U slobodno vreme bavi se pčelarstvom.
PUBLIKACIJE
Kandidat je objavio 72 rada u zemlji i inostranstvu sa indeksom naučne kompetentnosti M =136.

 • 4 rada objavljenih u naučnim časopisima indeksiranim u Current Contents (CC) ili Science
  Citation Index (CCI)
 •  3 radova objavljenih u časopisima indeksiranim u MEDLINE
 •  7 radova objabljenih u indeksiranim časopisima
 •  23 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih skupova
 •  35 radova objavljenih u zbornicima nacionalnih skupova
 •  1 magistarska teza
 • 1 poglavlje u udžbenicima
 •  1 poglavlje u knjigama
 •  2 poglavlja u monografijama
 • Magistarska teza M70


1. Vukanić D. “Mikrohirurške i standardne operativne tehnike u lečenju distalnih
hipospadija“, Zadužbina Andrejević, Beograd, 1999. (M71 = 3,0)
Udžbenici, praktikumi (M41)
1. Vukanić D. Tumori kod dece, u: Udžbenik – Hirurgija, urednik prof. dr. Ž. maksimović,
Beograd 2007, ukupan broj strana 15. (M44 = 1,5)
Knjige, poglavlja (M41)
1. Vukanić D. Urologija, u: Osnovi dečje hirurgije, urednik doc. Zoran Krstić, BMGV
Beograd. 1993; 20:207-269 (M44 = 1,5)
Monografije, poglavlja (M42)
1. Vukanić D., u: Distalne hipospadije i metode njihovog rešavanja, Zadužbina Andrejević,
Beograd, 2002;162 (M45 = 1,5)
2. Vukanić D. Hernije u dece, u: Hernije, urednik prim. dr Veroljub Pejčić. Udruženje
herniologa SCG, Niš. 2003; 28. (M45 = 1,5)

Organizovanje naučnih sastanaka i simpozijuma

Član organizacionog odbora Drugog kongresa pedijatara – nefrologa Jugoistočne Evrope,
održanog 7-9 aprila 2006. u hotelu Interkontinental, Beograd, Srbija (www.sepnwg2006.com)
Rukovođenje i učešće u naučnim projektima; saradnja sa drugim naučnim institucijama –
međunarodna saradnja
Više godina sarađuje sa Childrens Memorial Hospital, North Western University, Chicago USA i
Children’s Hospital Chicago Illinois State University, Chicago USA.
The Burden of Desease and lnjury in Serbia: Zorica Atanasković-Marković… (et al.). Belgrade:
Ministry ofHealth ofthe Republic of Serbia, 2003 (Bgd: Sprint). – 24:330.Serbian Burden of
Disease Study An EU–funded project managed by the European Agency for Reconstruction